Üldine

Pindala
316 km2
Rahvaarv
0,4 miljonit
Riigikeel
Malta, inglise
Riigikord
Parlamentaarne-konstitutsiooniline vabariik
Riigipea
George Vella
Pealinn
Valletta
Telefoni suunakood
+356
rahaühik
EUR

Protseduurid riigis sisseseadmiseks

Kirjeldus

Kõikidel EL riikide kodanikel on õigus elada Maltal „right of residence“ ehk elamisõiguse alusel. Eelnev kehtib nii töötajate kui ka teiste isikute suhtes, kellel on piisavad rahalised vahendid Maltal viibimiseks ning iseseisvaks toimetulekuks. EL kodanikud ei vaja viisat Maltale reisimiseks, piisab ID kaardi või passi olemasolust.

EL riikide kodanikel on õigus viibida Maltal registreerimata kuni 3 kuud. Peale 3 kuu möödumist on vaja  end registreerida ning taotleda elamisõigust. .

Lisainfot leiate https://identitymalta.com/ ning https://www.gov.mt/en/Pages/home.aspx.

 

Töötamine

Töö leidmine

Kirjeldus

Veebruar 2020 seisuga oli Maltal töötuse määr 3,3%.

Malta Tööturuameti koduleheküljel saavad tööotsijad ennast registreerida, vaadata vabu töökohti ning avaldada oma CV. Teateid vabade töökohtade kohta avaldavad samuti ajalehtede ja ajakirjade vastavad rubriigid, Malta EURES koduleht ning eratöövahendusfirmad. Inimene, kes soovib kandideerida vabale töökohale, peab täitma kandideerimise taotluse. See koosneb tavaliselt CV-st, kaaskirjast ning vajalike dokumentide koopiatest. CV ehk elulookirjeldus peab sisaldama isiklikke andmeid, samuti andmeid hariduse, erialaste oskuste, keelte valdamise, harrastuste jne kohta. Kaaskirja põhieesmärk on veenda tööandjat, et just nimelt teie sobite sellele töökohale: teil on sobiv haridus, vajalikud oskused ja kogemus.

Elulookirjeldus ei ole tavaliselt pikem kui kaks lehte. Soovitatav on kasutada Euroopa standardset elulookirjeldust, mille saab alla laadida www.europass.cedefop.europa.eu

Malta tööturuasutuse iseteenindusportaal on leitav https://jobsplus.gov.mt/.

Lisaks on tööpakkumisi võimalik leida:
 http://www.vacancycentre.com

http://www.joblinkmalta.com/
 http://selection.miscomalta.com/
http://www.jobinmalta.com/english/

 http://www.onlinenewspapers.com

Õigused

Kirjeldus

Lepingu sõlmimine
Töölepingu võib sõlmida kas kirjalikult või suuliselt; mõlemal juhul on tööandja kohustatud teatama töötajale töö kestusest ja töötasu suurusest kirjalikult (vähemalt 8 päeva pärast kokkuleppe sõlmimist).
Leping võib olla nii tähtajaline kui ka tähtajatu. Töötajal on õigus saada töölepingu koopia kas malta või inglise keeles.  
Töötasu suurus ja maksmise periood sõltuvad tööülesannetest. Reeglina makstakse palka iga 4. nädala tagant, kas pangaülekandena või tšekiga.
Tööandja võib rakendada töötaja tööle asumisel ka katseaega. Katseaeg kestab reeglina kuni 6 kuud, kui tööandja ja töötaja ei ole teisiti kokku leppinud.
Lepingut saab lõpetada poolte kokkuleppel või ühe poole initsiatiivil. Lepingu sõlmimise ja lõpetamise tingimused on reguleeritud seadusega.
Tähtaja möödumisel lõpetatakse leping etteteatamiseta. 
 

Maltal on lubatud töötada alates 16. eluaastast. 

Töötasu
Jaanuar 2020 seisuga on Maltal kehtestatud miinimumpalga määr 777€ kuus (bruto).

Mitmetes sektorites reguleerib miinimumpalga suurust kollektiivleping.

Tööaeg
Seadusega on ette nähtud 40 töötundi nädalas. Maksimaalne tööaja kestvus võib olla 48 tundi nädalas, välja arvatud töötaja kirjalikul nõusolekul.

Puhkus
Alates 1. jaanuarist 2019 on töötajal, kes töötab 40 tundi nädalas, õigus 208 tunnile tasulisele põhipuhkusele. Selle arvutamisel võetakse aluseks 40-tunnine töönädal ja 8-tunnine tööpäev.

Kui töötaja töötab vähem kui 12 kuud, on tal õigus saada põhipuhkust proportsionaalselt töötatud ajaga.

Töösuhte lõpetamine
Töösuhte lõpetamise alused on reguleeritud seadusega, töölepinguga või kollektiivlepinguga. Etteteatamisperiood ulatub ühest nädalast kuni 12 nädalani, sõltuvalt töösuhte kestusest:
1 kuu – 6 kuud töötamist (etteteatamise aeg 1 nädal)
6 kuud – 2 aastat (2 nädalat)
2 - 4 aastat (4 nädalat) 
4 – 6 aastat (8 nädalat)

Üle 7. aasta - lisanädal iga järgneva teenistusaasta kohta, maksimaalselt 12 nädalat.

Vaidluste lahendamine
Seoses töötaja õiguste rikkumisega tööandja poolt võib pöörduda konsultatsiooni saamiseks vastavasse ametisse: Department of Industrial and Employment Relations (DIER).

Samuti võib pöörduda kohalike ametiühingute esindustesse:General Workers’ Union www.gwu.org.mt

Union Haddiema Maghqudin  www.uhm.org.mt

Malta Union of Teachers   www.mut.org.mt

Malta Union of Bank Employees   www.mube.org

Malta Employers Association www.maltaemployers.com/

Malta tööseadusandlusega on võimalik lähemalt tutvuda aadressil

https://dier.gov.mt/en/Pages/home.aspx.

 

Töötus ja hüvitised

Kirjeldus

Töötuse korral leiab lisainfot https://jobsplus.gov.mt/ ning https://servizz.gov.mt/en/Pages/default.aspx

Elamistingimused

Maksustamine

Kirjeldus

Üksikiisku tulumaksu määr jääb Maltal vahemikku 0-35%. Tegemist on progressiivse maksusüsteemiga ehkmida kõrgem on sissetulek, seda kõrgem on ka tulumaksu protsent. Maksuprotsenti mõjutab ka perekonnaseis ja laste olemasolu.

2020 aasta maksumäärad leiate Malta maksuameti lehelüljelt https://cfr.gov.mt/en/Pages/Home.aspx.

Elamiskulud

Kirjeldus

Kinnisvara müügi ja rendi kuulutusi on võimalik leida kohalikest ajalehtedest, kinnisvarabüroodest ning nende veebilehtedelt.

Korteri üürimisel makstakse tavapäraselt tagatisraha (tavaliselt ühe kuu üür) ning lisaks üür ettemaksuna. Üürilepingud sõlmitakse tavaliselt vähemalt kuueks kuuks ning alati kirjalikult.

Kinnisvara pakkumisi võib leida:

https://www.remax-malta.com/

http://www.maltaproperty.com/en/home.htm

https://franksalt.com.mt/
https://www.perry.com.mt/

https://www.simonmamo.com/en/home.htm

https://www.belair.com.mt/

https://www.dhalia.com/

Maltal kehtib vasakpoolne liiklus.

Malta ühistranspordiga on võimalik tutvuda https://www.publictransport.com.mt/.

Gozo ja Malta vahel sõidab praam https://www.gozochannel.com/.