10.11.2021

Euroopa tuleviku teemaline konverents on Euroopa kodanike jaoks ainulaadne ja õigeaegne võimalus arutada Euroopa ees seisvaid väljakutseid ja prioriteete. Olenemata sellest, kust te pärit olete või millega tegelete, on konverents just see koht, kus mõtelda kaasa Euroopa Liidu tuleviku teemal.

Euroopa Parlament, nõukogu ja Euroopa Komisjon soovivad võtta kuulda eurooplaste arvamusi ja lähtuda oma pädevuse piires tegutsedes konverentsi soovitustest.

Eeldatakse, et konverents jõuab 2022. aasta kevadeks järeldusteni ning annab suuniseid Euroopa tuleviku kohta.

Osaleda saavad kõik Euroopa kodanikud kõigist eluvaldkondadest ja kogu liidust, kusjuures noortel on Euroopa projekti tuleviku kujundamisel keskne roll.

Euroopa, riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi asutused ning kodanikuühiskond ja muud organisatsioonid, kes soovivad korraldada üritusi ja pakkuda välja ideid.

Kõik konverentsil osalejad peavad järgima meie põhimõtete hartas ette nähtud väärtusi. Uuri rohkem ja räägi Euroopa tuleviku osas kaasa