Üldine

Pindala
93 030 km2
Rahvaarv
9,77 mln
Riigikeel
Ungari
Riigikord
Parlamentaarne vabariik
Riigipea
Viktor Orban
Pealinn
Budapest
Telefoni suunakood
+36

Protseduurid riigis sisseseadmiseks

Kirjeldus

Eesti kodanikud võivad siseneda Ungari territooriumile nii kehtiva passi kui isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel. Isikuttõendav dokument peab kehtima kogu plaanitava reisi vältel.

Eestis elamisloaga elavad kolmandate riikide kodanikud ei vaja Ungarisse reisimisel viisat. Piiriületamiseks on vajalik kehtiv kodakondsusjärgse riigi pass ja kehtiv elamisluba.

Juhul, kui Eesti kodanik soovib asuda Ungarisse kauemaks kui kolmeks kuuks kas elama, tööle või õppima või seal tööd otsima, peab ta riigis viibimise registreerima. Tööle asudes tuleb taotleda personaalne maksunumber ning sotsiaalkindlustusnumber (TAJ number).

Riigiportaal

https://ec.europa.eu/immigration/country-specific-information/hungary/highly-qualified-worker_en

Ungari politsei veebilehekülg kasulike nõuannetega

Töötamine

Tööturu ülevaade

Kirjeldus

2019 IV kvartalis  oli Ungaris töötuse määr 3,3%. 

Miinimumpalk on  2020 Ungaris 487 eurot kuus. Ungari tööturgu puudutava statistika ning ülevaadetega on võimalik tutvuda Ungari riikliku tööturuasutuse ja Statistikaameti kodulehel.

 

Töö leidmine

Kirjeldus

Viibides Ungaris kohapeal, soovitame pöörduda tööotsingualase abi saamiseks Ungari riikliku tööhõivetalituse - NFSZ poole. Vabade töökohtade kohta info saamiseks ei pea olema töötuna registreeritud. Abi tööotsingutel pakuvad ka litsenseeritud eratöövahedusbürood. Tööpakkumisi avaldatakse ka päevalehtedes ning internetis töövahendusportaalides. Töö leidmisel mängivad olulist rolli isiklikud kontaktid.

Töövahendusportaale:

www.cvcentrum.hu

www.kellyservices.hu

www.topjob.hu

www.itjobs.hu

Õigused

Kirjeldus

Töölepingud

Ungaris on enim levinud tähtajatud ning tähtajalised töölepingud, kuid kasutusel on ka teised töösuhte vormid, näiteks kaugtöö. Tööleping sõlmitakse kirjalikult ning see peab sisaldama järgmist informatsiooni: tööandja ja töötaja identifikatsioon, töökirjeldus, töökoht, töölepingu liik (tähtajatu, tähtajaline jt), põhipalk.

 Hiljemalt 15 päeva jooksul töötamise algusest arvates peab tööandja informeerima töötajat töötundidest, palgatingimustest sh palgalisadest, puhkusest, töölepingu lõpetamise tingimustest ning etteteatamistähtaegadest.

Töölepingut võib muuta poolte kokkuleppel ning kirjalikult.

 Katseaja maksimaalne kestus on 3 kuud või kollektiivlepingutega ettenähtud 6 kuud.

Tööaeg

Tööpäev kestab 8 tundi ning töönädal 40 tundi. Vastavalt töölepingule võib olla kokku lepitud pikemas tööajas, kuid mitte rohkem kui 12 tundi päevas või 48 tundi nädalas.

Öötööks loetakse tööaega vahemikus 22.00-06.00. Nädalas tagatakse töötajale 2 puhkepäeva, millest üks peab langema vähemalt kord kuus pühapäevale.

 Puhkus

Põhipuhkus kestab 20 päeva, mis pikeneb sõltuvalt töötaja vanusest:

  • alates 25. eluaastast lisandub 1 puhkepäev;
  • alates 28. eluaastast lisandub 2 puhkepäeva;
  • alates 31. eluaastast lisandub 3 puhkepäeva;
  • kuni 45. eluaastani lisandub iga kahe eluaasta eest 1 puhkepäev;
  • alates 45. eluaastast on puhkuse kestus 30 päeva.

Töölepingu või kollektiivlepingu alusel võib olla ette nähtud pikem puhkus kui seaduses ettenähtud põhipuhkus. Eritingimused on ette nähtud mitmetele töötajate erikategooriatele. 

Töösuhte lõpetamise kohta tuleb esitada kirjalik teatis teisele lepingupoolele. Etteteatamistähtajad ulatuvad 30 päevast kuni 6 kuuni. Eritingimused kehtivad avaliku teenistuse töötajatele.

Töötus ja hüvitised

Kirjeldus

Palun vaata infot: https://www.missoc.org/missoc-database/comparative-tables/

Elamistingimused

Maksustamine

Kirjeldus

Ungaris on alampalk 2021 442, 4 eurot.

Ungaris on maksuaastaks kalendriaasta. Füüsilisest isiku tulumaks  on 15%  Käibemaks 27%, alandatud määr 18% (piimatooted, teraviljatooted), 5% (meditsiinitarbed, raamatud, ajakirjad). Ungaris on rakendatud ka mootorsõidukimaks sõltuvalt auto võimsusest ning keskkonnasäästlikkusest.

Kohalikud omavalitsused võivad rakendada oma elanikele erinevaid makse (ehitusmaks, maamaks, kommunaalmaks, turismimaks, ettevõtlusmaks).

Tutvu lähemalt:

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/income-taxes-abroad/hungary/index_en.htm

Tervishoid

Kirjeldus

Ungaris on kättesaadav nii riigi/munitsipaalne kui ka eraarstiabi. 

Ungari osalemist sotsiaalkindlustussüsteemis kontrollitakse TAJ-kaardi kaudu, mis sisaldab sotsiaalkindlustusnumbrit ning teisi isikuandmeid. Lisainfo asub siin>>

Elamiskulud

Kirjeldus

Ungaris ei ole eluaseme leidmine keeruline, kinnisvaraturul on palju müügi- ning üüripakkumisi. Kinnisvarakuulutustega võib tutvuda internetis, päevalehtedes või võtta ühendust pakkumisi vahendavate kinnisvaraagentuuridega. Üürihinda mõjutab elamispinna seisukord, asukoht, ligipääsetavus ning mitmed teised tegurid. Üürnikel soovitame vormistada üürileping kirjalikult ning võimalusel kontrollida enne kinnisvara üüri- või ostutehingu sõlmimist korterile seatud koormatisi, mille väljavõtte saab teha maaregistrist.

Kõige kõrgemad on kinnisvara hinnad Budapestis. Väiksema heas korras kahetoalise korteri üürihind on kuni 50 000 HUF kuus (ca 170 EUR) + kommunaalkulud. Üle 100 ruutmeetriste korterite üürihind võib olla kuni 150 000 HUF (ca 500 EUR). Kommunaalkulud on reeglina kõrgemad vanemates elamupiirkondades, kus igal korteril ei pruugi olla oma elektri-, gaasi- või veemõõturit. Seetõttu on enne üürilepingu sõlmimist mõistlik kommunaalkulude küsimus üürileandjaga üle täpsustada.

Kinnisvara ostu vormistab notar või advokaat, seejärel registreeritakse maaregistris. Pärast eluaseme ostmist on vaja lahendada mitmed administratiivsed protseduurid ehk sõlmida lepingud kommunaalteenuste pakkujatega: elektrivõrguga, maagaasiga, veevõrguga, telefonioperaatoriga, televisiooniga.

Majutusvõimalusi saab otsida siit>> 

Elukalliduse taset oma elukoha ning Ungari vahel (sh teiste riikidega) on võimalik võrrelda siin>>

Allikas: eures.europa.eu

Haridus

Kirjeldus

Ungaris kehtib piirkonnakoolide reegel, mistõttu on lapsevanematel soovitatav võimalikult varakult tutvuda tulevase elupiirkonna õppeasutuste võimalustega. Soovitame kaasa võtta lapse haridustaset selgitavad dokumendid. Sisseastumiskatseid ei pea sooritama lasteaialapsed ning põhikooli õpilased, sisseastumiseksameid rakendatakse keskkooli ning ülikooli tasemel. Riiklik haridus on tasuta.

Lastesõimes käiakse kuni kolmanda eluaastani, seejärel jätkatakse lasteaias. Koolikohustus algab kalendriaastal, mil laps on saanud 31. augustiks 6-aastaseks ning lõppeb akadeemilisel aastal, mil õpilane saab 18-aastaseks. Ametlik õppekeel on ungari keel.

Õppeaasta algab augusti viimasel või septembri esimesel nädalal ning kestab kuni juuni keskpaigani. Koolitund kestab 45 minutit, vahetund 10 minutit. Algkoolis on tavaliselt 5 ning keskkoolis 6 tundi päevas.

Lisainfot haridussüsteemi kohta jagavad kohaliku omavalitsuse üksused. Täiendavat infot on võimalik leida ka siit

Tudengite infoportaal

Kutse- ja täiskasvanuharidus

Täiendav informatsioon koolimineku kohta teises EL liikmesriigis

 

Kõrghariduse alast infot pakub Euroopa Komisjon.