Üldine

Pindala
301 340 km
Rahvaarv
60 miljonit
Riigikeel
Itaalia keel
Riigikord
Parlamentaarne vabariik
Riigipea
Sergio Mattarella
Pealinn
Rooma
Telefoni suunakood
+39

Protseduurid riigis sisseseadmiseks

Kirjeldus

Eesti kodanikule on Itaaliasse reisimine viisavaba. Eesti kodanikud võivad siseneda Itaalia territooriumile nii kehtiva passi kui isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel. Isikut tõendav dokument peab kehtima kogu plaanitava reisi vältel.

Eestis elamisloaga elavad kolmandate riikide kodanikud ei vaja Itaaliasse reisimisel viisat. Piiriületamiseks on vajalik kehtiv kodakondsusjärgse riigi pass ja kehtiv elamisluba.

Seaduslikuks viibimiseks teises liikmesriigis tuleb järgida haldusformaalsusi sõltuvalt sellest, kui kauaks riiki jääte.

Juhul, kui Eesti kodanik soovib Itaaliasse elama, tööle või õppima asuda kauemaks kui 3 kuud, peab ta riigis viibimise registreerima elukohajärgse kommuuni rahvastikuregistris (Anagrafe). Registreerimiseks on vajalik esitada töötamist või õppimist tõendavad dokumendid või tõendada rahaliste vahendite ja ravikindlustuse olemasolu.

Viibimisega kuni 3 kuud võivad Eesti kodanikud esitada politseile Itaalias viibimise deklaratsiooni. Politseijaoskonnas väljastatakse dokument, mis kinnitab õigust viibida Itaalias kuni kolm kuud. Dokumenti tuleb kaasas kanda vajadusel ametivõimudele esitamiseks. Juhul, kui jätate end registreerimata,  eeldatakse, et viibite riigis kauem kui kolm kuud. Täpne informatsioon koos ankeetidega on leitav Itaalia politsei kodulehel https://www.poliziadistato.it/.

Itaalias töötamiseks Eesti kodanikud tööluba ei vaja ning tööle asudes kehtivad Eesti kodanikele samasugused õigused nagu kõigile teistele EL kodanikele.

Kui kavatsete jääda riiki kauemaks kui kolm kuud, töötate või soovite taotleda sotsiaaltoetusi, tuleb taotleda endale maksukood (codice fiscale) lähimas maksuameti osakonnas (Agenzia delle Entrate). Maksukoodi võidakse küsida ka mitmete igapäevatoimingute juures: näiteks pangakonto avamine, korteri üürimine, telefoninumbri taotlemine. Lisainfo maksukoodi taotlemise kohta on leitav https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/english/.

Itaalia riikliku tervishoiusüsteemiga Servizio Sanitario Nazionale (SSN) liitumiseks tuleb pöörduda kohaliku tervisekeskuse Azienda Sanità Locale (ASL) poole, registreeruda ning valida endale perearst. Teile väljastatakse ravikindlustuskaart (Tessera Sanitaria)  http://www.salute.gov.it/portale/home.html.

Füüsilisest isikust ettevõtjad peavad end registreerima sotsiaalkindlustusametis https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx.

 

Töötamine

Tööturu ülevaade

Kirjeldus

Töötamine 

Tööturu ülevaade

Veebruar 2020 seisuga oli Itaalias töötuse määr 9,7%.

Suurem nõudlus tööjõu järgi on järgmistes valdkondades:

  • teenused
  • tööstus
  • ehitus

Majanduse olukorraga Itaalias on võimalik lähemalt tutvuda https://vm.ee/et/majandus-7.

Töö leidmine

Kirjeldus

Itaalias reguleerivad töösuhteid kollektiivlepingud (contratto collettivo nazionale di lavoro - CCNL), mis määravad riiklikul tasemel sektorite palgamäärad ning töötingimused. Kui töötaja alustab töösuhet mõne ettevõttega või riigistruktuuriga, siis liitub ta kollektiivse töölepinguga. Nii laienevad temale samad hüved ja kohustused nagu teistelegi töötajatele. Töösuhte vaidlustamisel on aluseks Itaalia seadusandlus.

Itaalias on lubatud eritingimustel töötada alates 16. eluaastast, üldreeglina siiski alates 18. eluaastast. Ametlik tööaja kestus Itaalias on 40 tundi nädalas, kuid kollektiivlepingutega võib olla kokku lepitud väiksemas töötundide arvus. Nädalas ei ole lubatud töötada rohkem kui 48 tundi, sh ületunnid. Töötajatel on õigus vähemalt 4-nädalasele puhkusele, puhkuse tingimused on reguleeritud kollektiivlepingutega.

Itaalias ei ole kehtestatud riiklikku miinimumpalka, kohustuslikud palgamäärad sektorite lõikes on kehtestatud valdkondlike kollektiivlepingutega. Kollektiivlepingutega ettenähtud palgatingimused kehtivad ka nendele töötajatele, kes ei ole ametiühinguga liitunud. Tööandja on kohustatud väljastama töötajale palgalehe makstud töötasu ning mahaarvamiste kohta.

Tööandja on kohustatud andma töötajale kirjaliku väljavõtte konkreetsele töösuhtele kehtivate õiguslike ning rahaliste tingimuste osas. Kollektiivlepingutes töösuhtele ettenähtud tingimusi võib muuta vaid töötaja kasuks ning töötaja nõusolekul. Kui töötajale rakendatakse katseaega, tuleb see töölepingus eraldi punktina välja tuua.

Töötajate esindused Itaalias:

Confederazione Generale Italiana del Lavoro: http://www.cgil.it/

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori: https://www.cisl.it/

Unione Italiana del Lavoro: http://www.uil.it/

Tööõnnetuste ja kutsehaigustega tegelev asutus INAIL (Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro): https://www.inail.it/cs/internet/home.html

Itaalias ettevõtjana tegutsemise kohta leiab lisainfot https://www.invitalia.it/ ja http://www.camcom.gov.it/.

Õigused

Kirjeldus

Itaalias reguleerivad töösuhteid kollektiivlepingud (contratto collettivo nazionale di lavoro - CCNL), mis määravad riiklikul tasemel sektorite palgamäärad ning töötingimused. Kui töötaja alustab töösuhet mõne ettevõttega või riigistruktuuriga, siis liitub ta kollektiivse töölepinguga. Nii laienevad temale samad hüved ja kohustused nagu teistelegi töötajatele. Töösuhte vaidlustamisel on aluseks Itaalia seadusandlus.

Itaalias on lubatud eritingimustel töötada alates 16. eluaastast, üldreeglina siiski alates 18. eluaastast. Ametlik tööaja kestus Itaalias on 40 tundi nädalas, kuid kollektiivlepingutega võib olla kokku lepitud väiksemas töötundide arvus. Nädalas ei ole lubatud töötada rohkem kui 48 tundi, sh ületunnid. Töötajatel on õigus vähemalt 4-nädalasele puhkusele, puhkuse tingimused on reguleeritud kollektiivlepingutega.

Itaalias ei ole kehtestatud riiklikku miinimumpalka, kohustuslikud palgamäärad sektorite lõikes on kehtestatud valdkondlike kollektiivlepingutega. Kollektiivlepingutega ettenähtud palgatingimused kehtivad ka nendele töötajatele, kes ei ole ametiühinguga liitunud. Tööandja on kohustatud väljastama töötajale palgalehe makstud töötasu ning mahaarvamiste kohta.

Tööandja on kohustatud andma töötajale kirjaliku väljavõtte konkreetsele töösuhtele kehtivate õiguslike ning rahaliste tingimuste osas. Kollektiivlepingutes töösuhtele ettenähtud tingimusi võib muuta vaid töötaja kasuks ning töötaja nõusolekul. Kui töötajale rakendatakse katseaega, tuleb see töölepingus eraldi punktina välja tuua.

Töötajate esindused Itaalias:

Confederazione Generale Italiana del Lavoro: http://www.cgil.it/

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori: https://www.cisl.it/

Unione Italiana del Lavoro: http://www.uil.it/

Tööõnnetuste ja kutsehaigustega tegelev asutus INAIL (Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro): https://www.inail.it/cs/internet/home.html

Itaalias ettevõtjana tegutsemise kohta leiab lisainfot https://www.invitalia.it/ ja http://www.camcom.gov.it/

Elamistingimused

Maksustamine

Kirjeldus

Itaalias on astmeline tulumaks, kus maksud jagunevad järgmiselt:

  • Kuni €15 000 = 23%
  • €15 001 - €28 000 = 27%
  • €28 001 - €55 000 = 38%
  • €55 001 - €75 000 = 41%
  • üle €75 001= 43%

Rohkem infot maksude kohta : https://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/income-taxes-abroad/italy/index_en.htm

Tervisehoid

Kirjeldus

Itaalia riikliku tervishoiusüsteemiga (Servizio Sanitario Nazionale, SSN) liitumiseks tuleb pöörduda kohaliku tervisekeskuse (Azienda Sanità Locale, ASL) poole, registreeruda ning valida endale perearst. Teile väljastatakse ravikindlustuskaart (Tessera Sanitaria). Kui muudate elukohta või kaotate kaardi, peate taotlema asenduskaarti. 

Lisainfo http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=et&intPageId=1742.

Elamiskulud

Kirjeldus

Sobiva eluaseme otsimisel Itaalias tuleb arvestada asjaoluga, et üürihinnad varieeruvad maakondade ja asukohtade lõikes - turismipiirkondades ning linnade ajaloolistes keskustes võivad eluasemete hinnad olla väga kõrged.

Kinnisvara üürikuulutusi avaldavad kohalikud ajalehed ja kinnisvaraagentuurid, samuti on võimalik leida pakkumisi internetist erinevatelt veebilehekülgedelt. Väiksemates linnades liigub suur osa informatsioonist kohalike kaudu.

Tavaks on sõlmida pikaajalisi üürilepinguid kolmeks-neljaks aastaks. Tudengitel ning ajutistel töötajatel on võimalus sõlmida ka lühemaajalisi lepinguid 6-36 kuuks. Arvestada tuleb ettemaksuga 2-3 kuu üürisumma ulatuses, mis tagastatakse lepingu lõppedes.

Üürileping peab olema kirjalik ning registreeritud kinnisvara omaniku poolt maksuametis (Ufficio delle Entrate) 20 päeva jooksul sõlmimisest arvates. Registreerimistasu on 2% aastasest üürimäärast. Registreeringut tuleb igal aastal uuendada. Üürileping peab sisaldama üürilepingu sõlmimise ning üürisuhte alguse kuupäeva, informatsiooni üüritava pinna kohta, kasutamise eesmärki, üüri suurust ning lepingu kestust. Üürileping peab olema allkirjastatud mõlema osapoole poolt. Kui leping on registreerimata, ei ole kinnisvara omanikul ega üürnikul võimalik kasutada erinevaid riigi poolt ette nähtud maksusoodustusi ega toetusi.

Peale üürilepingu sõlmimist teavitage esimesel võimalusel (kuid hiljemalt 30 päeva jooksul) elukohajärgse kommuuni rahvastikuregistrit (anagrafe) oma uuest elukohast.

Soovitame peale üürilepingu sõlmimist võtta võimalikult kiiresti ühendust kommunaalteenuste pakkujatega (elekter, gaas, telefon), kuna liitumiste ooteajad varieeruvad 15 päevast ühe kuuni.

Eluaseme ning üürisuhetega seotud lisainfo saamiseks soovitame pöörduda www.sunia.it.

Üürikuulutusi avaldavad:

www.casa.it,www.sublet.com, https://www.idealista.it, https://www.gate-away.com/.

Elukalliduse taset oma elukoha ning Itaalia vahel (sh teiste riikidega) on võimalik võrrelda https://www.expatistan.com/cost-of-living ning https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Italy.

Statistika andmebaas www.istat.it.

Haridus

Kirjeldus

Itaalias on esmase haridustaseme omandamine, mis kestab 10 aastat, lastele vanuses 6-16 eluaastat, kohustuslik ning riigi poolt finantseeritav.

Lasteaiakohtade (Scuole dell’infanza) määramisega tegelevad kohaliku omavalitsuse haridusosakonnad.

Kõrghariduse alast infot pakub www.collegiuniversitari.it ning Euroopa Komisjon.

Erinevate riikide haridussüsteemidega on võimalik tutvuda Eurydice veebilehel: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/national-description_en.